සිංහල-මුස්ලිම් අරගලය

මේ දවස් වල බුකියේ කස්ටිය වැඩිපුරම කතා කරන මාතෘකාවක් තමයි, මුස්ලිම් උං ගැන, උං කරන බලු වැඩ ගැන/හලාල් ගැන. එක එක සමාගම් හලාල් වෙලාලු ආයෙත් නැතිලු. හලාල් ඒවා ගන්න එපාලු.  ඇත්තටම වෙලාවකට මට එපා වෙනවා මේවා දැකලම. මටත් මුස්ලිම් යාළුවො ඉන්නවා. ඒත් මට උංගෙන් කිසි වැරැද්දක් දැනට වෙලා නෑ. ඒත් ඉතින් මුස්ලිම් නේ.  මං ජාති‍වාද, ආගම්වාද අවුස්න්න කැමතිම නෑ. නමුත් මට මට හිතෙන දේත් කියන්න ඕන. Continue reading