ගස් දෙකක කතාව

අපි විය දෙගසක්
මැදි කර ලතාවක්
නම් “ඕනවටවඩා සිතන”
ජායා බදායන

අතීතයේ පෙර දිනෙක
කියු වචන මතකයිද
අනුකම්පිත ස්නේහයෙන්
යන්නෑ මං කිසිම දින

දිනෙන් දින ගතවුනා
ලිය වැලේ බර වැඩි උනා
ගසේ දෙකේ වැඩීමත්
ඒකෙන්ම නැති වුනා

නොතේරෙයි ජායා ගසට
ලිය වැලේ බර තවම
ආදර බමන මත
මල හදවත අවුය

නමුත් අනිත් ගසත්
යයි track out පැන
මුදල් යයි ජීවිතය
අන්දයෙන් දෙනයම

ජායා ගසේ පිළිලය
තව තවත් වැඩි විය
අනිත් ගසටත් එය
වැලක්වනු බැරි විය

දින සති ගත වුනා
නපුරු සිත් ඇති වුනා
ලියවැලේ වචන
ජායා ගසින් පිටවුනා

අනිත් ගස අසරණව
තනිව කල්පනා කරා
තමන්ගෙ වැරදිත්
තියෙන බව නොදැනීම

වසන්තය අවුදින්න
ඉවත් කල යුතුය වැල
නැතහොත් ගස් දෙකම
දිරන බව නිසැකමය

අනිත් ගසේ අදිටනින්
මහා සුළඟක් ඇවිදින්
ලිය වැල කඩන් වැටුනේ
තම වැරදිත් දනිමින්

ලිය වැල වැටුනු කල
වැටුහුනි දෙගසටම
අතුපතර විහිදී ගොසින්
එක් වුනි පෙරලෙසම

ඒ සොදුරු කාලය‍
මතක් වී මට තවම
මැවෙනවා හරියටම
ආදරේ කිවු දිනය

තේරුම:

Continue reading

Boo

සිතුවිලි වලින් මා හද අද උමතුවෙලා
කියුමට නොහැක මේවා මට කවිකරලා
නමුත් හැකිද තබනට ඒවා හිරකරලා
ලියන්නට සැරසුනෙමි මා බ්ලොට වෙලා Continue reading